visitor tracking File Catalog - ET Neven- Neli Tomova
Friday,7:04 AM,22-02-2019
Welcome Guest | RSS

File Catalog

Main » Files

Total entries in catalog: 2
Shown entries: 1-2

 Take a Martenitza – a Bulgarian spring amulet, signifying forthcoming spring and returning of migratory birds. One should wear it till he/she sees a migratory bird coming back (a stork, a swallow- alone or in a flock) or a blossom on a tree- this must be till the end of March (if you cannot see any of them, give them to one who has; and then you or the other one tie/s it/them on a tree). There is a legend about the origin of the custom: once, even before the creation of Bulgaria (it was created in the 7th century), the head of state won a battle and decided to notify the people everywhere in the country- he put white threads of yarn on the legs of some swallows, but the threads were tight and some of them got tinted with the swallows’ blood.
-----------
Вземете мартеница- български пролетен амулет, обозначаващ настъпващата пролет и завръщането на прелетните птици. Всеки един трябва да я носи, докато той/тя види завръщаща се прелетна птица (щъркел, лястовица- сам/а или в ято) или цвят на дърво - това трябва да е до края на март (ако не можете да видите никое, дайте ги на някой, който е; и тогава вие или другият я/ги завързва/те на дърво). Има легенда за произхода на този обичай: някога, дори преди създаването на България (тя е създадена през 7-ми век), държавният глава спечелил битка и решил да извести хората навсякъде в своята страна- той сложил бели конци от прежда на краката на няколко лястовици, но конците били стегнати и някои от тях се обагрили от кръвта на лястовиците.
My files | Views: 1092 | Downloads: 0 | Added by: HR_Specialist | Date: 01-03-2011 | Comments (1)

A Sample of a translated document from BG to EN / Мостра на преведен документ от бг на англ.
The translation is from page 3./ Преводът е от стр.3:

 ПРАВИЛА
ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ УВРЕЖДАНЕ НА ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА
Чл. 1. Тези правила са предназначени за обучение на работниците и служителите за оказване на първа долекарска помощ при увреждане здравето на хора при трудовата дейност.
Чл. 2. Първата долекарска помощ е съвкупност от прости, но достатъчно целесъобразни и ефективни мерки за спасяване живота на пострадалите и предотвратяване развитието на евентуалните възможни рискове за здравето им.
Чл. 3. (1) Първа долекарска помощ се оказва от работниците и служителите.
(2) Обучението на работниците и служителите по правилата за оказване на първа долекарска помощ се прави в рамките на прилаганите форми за инструктаж и обучение на работещите по безопасните методи на труд, съобразно конкретните рискове за здравето.
Чл. 4. За ефективното оказване на първа долекарска помощ, работодателите осигуряват аптечки или аптечни чанти комплектовани с медикаменти в зависимост от рисковите фактори на съответната трудова дейност.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Настоящите правила влизат в сила от 01.01.1995 год., от която дата се отменя прилагането на разделите "Оказване първа медицинска помощ" от Правилниците по безопасността на труда.
2. Изменения, допълнения и указания по прилагане на Правилата за оказване на първа долекарска помощ при увреждания на здравето при работа се правят от Министерството на здравеопазването.
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРАВИЛА ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА
ПОМОЩ ПРИ УВРЕЖДАНЕ НА ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА
 
I. Първа долекарска помощ при наранявания и счупвания
II. Първа долекарска помощ при кръвотечение
III. Първа долекарска помощ при изгаряния /термични и химически/
IV. Първа долекарска помощ при измръзване
V. Първа долекарска помощ при слънчев и топлинен удар
VI. Първа долекарска помощ при въздействие на електрически ток върху човека
VII. Първа долекарска помощ при остри отравяния
VIII. Първа долекарска помощ при ухапвания от змия, куче, насекомо
IX. Първа долекарска помощ при попадане на чужди тела в окото
X. Първа долекарска помощ при състояние на безсъзнание
XI. Първа долекарска помощ при застрашаващи живота нарушения в дишането и кръвообращението
XII. Първа долекарска помощ при спешни хирургически заболявания на органите на коремната кухина
XIII. Опис на съдържанието на аптечки или аптечни чанти
I. ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ НАРАНЯВАНИЯ И СЧУПВАНИЯ
В мирно време травмите нерядко възникват при работа в промишлеността, селското стопанство, при ремонт и експлоатация на раз¬лични видове транспорт. Те обикновено възникват случайно, поради което да се предвиди времето и мястото на нещастните случаи е практически невъзможно. Всичко това затруднява организацията на медицинското обезпечаване на пострадалите на местопроизшествието. Преди всичко се ограничава с оказването на само- и взаимопомощ, или помощ от среден медицински персонал.
 
Първа помощ обикновено се оказва от този, които се намира най-близо до пострадалия.
В повечето случаи първата помощ започва със сваляне на дрехите и обувките на пострадалия напълно или частично. При това, за да се избегнат допълнителни усложнения и нанасянето на допълнителни травми, е необходимо да се спазват следните
ПРАВИЛА:
1. Дрехите на пострадалия да се свалят, като се започне от здравата страна.
2. Ако дрехата е пристегната около раната, тя се изрязва около нея.
3. При силно кръвотечение с необходимо дрехата бързо да се разреже и разгъне, за да открие нараненото място.
4. При травма на стъпалото или коляното обувката първо трябва да се разреже по задния шев и след това при събуването да се освободи петата.
5. При събличането на дрехите или свалянето на обувката от травмирания крайник той трябва внимателно да се придържа.
6. Разсъбличането на дрехите без особена нужда е нежелателно; освобождава се тази част от тялото, където трябва да се извършат необходимите манипулации.
РАНАТА Е ОТКРИТА УВРЕДА, СЪПРОВОДЕНА ОТ НАРУШАВАНЕ ЦЕЛОСТТА НА КОЖАТА И ЛИГАВИЦИТЕ И ПОДЛЕЖАЩИТЕ ТЪКАНИ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RULES
FOR RENDERING FIRST PRE-MEDICAL AID IN CASE OF HEALTH INJURY DURING WORK
Art. 1. These rules are designed for the training of the workers and officials for rendering first pre-medical aid in case of people’s health injury during labour activity.
Art. 2. First pre-medical aid is a total of simple, but enough expedient and effective, measures for saving the life of the injured and preventing the development of the eventual possible risks for their health.
Art. 3. (1) First pre-medical aid is rendered by the workers and officials.
(2) The training of the workers and the officials on the rules for rendering first pre-medical aid is done in the frames of the forms being applied in instructing and training of the working staff on the safe work methods, in conformation with the respective risks for health.
Art. 4. For the effective rendering of first pre-medical aid, the employers ensure medicine chests or medicine chest bags with medicaments in a set depending on the risk factors of the respective labour activity.
TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS
1. The current rules are enacted from 01.01.1995 from which date the application of the sections "Rendering first medical aid" from the Safety Labour Regulations are cancelled.
2. Amendments, supplements and directions on the application of Regulations for rendering first pre-medical aid in case of health injury during work are made by the Ministry of Health.
CONTENTS
RULES FOR RENDERING FIRST PRE-MEDICAL AID
IN CASE OF HEALTH INJURY DURING WORK
 I. First pre-medical aid in case of wounding and breakage
II. First pre-medical aid in case of hemorrhage
III. First pre-medical aid in case of burns /thermal and chemical/
IV. First pre-medical aid in case of frost bite
V. First pre-medical aid in case of sun and thermal stroke
VI. First pre-medical aid in case of electric current affection on a human
VII. First pre-medical aid in case of severe poisoning
VIII. First pre-medical aid in case of bite by a snake, a dog, an insect
IX. First pre-medical aid in case of particles falling in the eye
X. First pre-medical aid in case of a condition of unconsciousness
XI. First pre-medical aid in case of life threatening disturbances in breathing and bloodstream
XII. First pre-medical aid in case of urgent surgical diseases of abdominal cavity organs
XIII. Description of medicine chest or medicine chest bags contents
I. FIRST PRE-MEDICAL AID IN CASE OF WOUNDING AND BREAKAGE
In peace times, traumas frequently occur in work of industry, agriculture, in repair and exploitation of various types of transport. They usually appear occasionally, and this is the reason that forecasting the time and the place of accidents is practically impossible. All this makes the organization of the medical provision to the injured at the accident scene difficult. Above all, it is limited to rendering self- and one-another aid or aid by average medical staff.
 First aid is usually rendered by the one who is usually at the nearest distance of the injured.
In most cases first aid begins with the taking off the injured person’s clothes and shoes entirely or partially. Furthermore, to avoid additional complication and the cause of additional traumas, it is necessary to obey the following
RULES:
1. The injured person’s clothes are to be taken off by starting from the healthy side.
2. If the garment is tightened around the wound, the first one is snipped around it.
3. In case of strong hemorrhage, it is necessary the garment to be cut and unfolded to uncover the wounded place.
4. In case of trauma in the sole or the knee, the shoe must be firstly cut on the back stitch and after it, during the taking-off, the heel to be freed.
5. During the clothes or shoes taking-off from the injured limb, it must be held carefully.
6. A clothes taking-off without particular necessity is not desirable; this part of the body, where the necessary manipulation must be done, is to be freed.
A WOUND IS AN OPEN INJURY, ACCOMPANIED BY HURTING OF SKIN WHOLENESS AND MUCOUS MEMBRANE, AND UNDERLYING TISSUES.My files | Views: 1029 | Downloads: 838 | Added by: HR_Specialist | Date: 28-06-2010 | Comments (2)

Login form

Section categories

Search

Our poll

Къде ще прекарате лятото?

Total of answers: 12

Statistics


Total online: 1
Guests: 1
Users: 0